Kinderen

 

Kinderen bij echtscheiding of verbreking relatie

Indien bij een echtscheiding minderjarige kinderen in het spel zijn, dienen diverse regelingen te worden getroffen, zoals ten aanzien van de woonplaats van de kinderen, het contact met de beide ouders (omgangsregeling / contactregeling), het gezag en eventuele kinderalimentatie. Ook na de echtscheiding of verbreking van de relatie kunnen deze punten aan de orde komen. Bijvoorbeeld omdat één van de ouders een wijziging wenst van de bestaande situatie. U kunt dan denken aan procedures tot wijziging van het gezag, alimentatie of een contactregeling.

De afspraken ten aanzien van de kinderen dienen bij een scheiding te worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit is een wettelijke verplichting.

Ons kantoor kan u bijstaan bij het opstellen of wijzigen van uw afspraken, in overleg met beide ouders of zo nodig middels een procedure bij de rechter.

Kinderen en Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming

Wanneer de overheid van oordeel is dat de ouders van een kind niet in staat zijn zelf de zorg voor hun kind ter hand te nemen, kunnen diverse maatregelen worden genomen. Er kan een ondertoezichtstelling (OTS) worden uitgesproken waarbij een gezinsvoogd wordt aangewezen die de ouders begeleidt en toezicht houdt. Ook kan tot een uithuisplaatsing (UHP) worden beslist, waarbij de kinderen in een pleeggezin of een instelling worden geplaatst.

Ook in geval van overlijden van een ouder kunnen de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank maatregelen treffen. Dit is het geval wanneer het gezag over het kind werd uitgeoefend door slechts één ouder, en die ouder komt te overlijden. Er ontstaat dan een gezagsvacuüm waarbij niemand meer gezag uitoefent over het kind. De Rechtbank neemt dan meestal een tijdelijke maatregel waarbij de voorlopige voogdij bij Jeugdzorg komt te liggen. Vervolgens wordt in een latere procedure beoordeeld wat het beste is voor het kind (de andere ouder alsnog het gezag toekennen / plaatsing bij familie / plaatsing in een pleeggezin).

Vaststelling of ontkenning vaderschap

In een situatie waarin een vader een kind niet vrijwillig wil erkennen, kan de Rechtbank het vaderschap vaststellen, desnoods middels een DNA-onderzoek.

Wanneer er al een juridische vader is die echter niet de biologische vader is, dan kan de moeder, de juridische vader of het kind een procedure tot ontkenning vaderschap starten. Hiervoor gelden echter wel termijnen die verschillen voor moeder, vader en kind.

Adoptie

Bij adoptie adopteren ofwel de "ouders" samen een Nederlands of buitenlands kind, ofwel één "ouder" adopteert een kind (éénouderadoptie) van de andere ouder.

Internationale kinderontvoering

In het familierecht wordt hiermee niet bedoeld de ontvoering van een kind door een vreemde/derde, maar door één van beide ouders. Men spreekt over internationale kinderontvoering wanneer ofwel één van beide ouders een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland, ofwel één van beide ouders het kind na een afgesproken verblijf in het buitenland niet terugbrengt.

Bijzondere curator

Advocaten van ons kantoor worden ook regelmatig als bijzondere curator benoemd door de Rechtbank Midden-Nederland. In dat geval behartigt de advocaat als bijzondere curator de belangen van een minderjarig kind in een procedure.

VRAGEN OVER KINDEREN ?

Of wilt u een vrijblijvend gesprek?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Neem contact op